Regulamin

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Aktywni w pracy, aktywni w życiu w czasie pandemii”

pod patronatem:

 • Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

1. ORGANIZATOR

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

2. KOORDYNATORZY

Koordynatorami konkursu są:

 • Edyta Gryszczyk – OSPSBHP Opole
 • Joanna Pasoń – OSPSBHP Opole

3. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • Promowanie aktywności fizycznej w pracy i poza pracą.
 • Promowanie zdrowia w pracy.
 • Promowanie programów umożliwiających pracownikom włączanie aktywności fizycznej w codzienny lub tygodniowy plan działań w miejscu pracy.
 • Podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców w zakresie wpływu aktywności fizycznej na bezpieczeństwo i jakość życia w pracy.
 • Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakość życia.

4. ZAKRES TEMATYCZNY

 • Profilaktyka zdrowia oraz aktywności fizycznej w miejscu pracy i poza nią.
 • Profilaktyka zdrowia w pracy w czasach pandemii.
 • Choroby cywilizacyjne związane z brakiem aktywności fizycznej.
 • Organizacja stanowisk do pracy zdalnej.

5. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim mogą wziąć: zawodowcy, amatorzy, osoby pełnoletnie i niepełnoletnie za zgodą rodziców.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach: plakat oraz zdjęcie.
 2. Plakaty mogą być wykonywane dowolną techniką, jednak do konkursu musi być przesłana wersja elektroniczna plakatu. Wymagany jest kadr pionowy plakatu.
 3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, jednak do konkursu muszą być zdigitalizowane, a ich format nie może być mniejszy niż 3000 pikseli na dłuższym boku. Nie ma górnych ograniczeń wielkości zdjęć.  Wymagany jest kadr pionowy zdjęcia.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.

7. SPOSÓB OPISANIA PRAC KONKURSOWYCH

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu (załącznik do regulaminu)

Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie (załącznik do regulaminu).

8. CZAS TRWANIA KONKURSU

Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 r., do godziny 24:00.

Przesyłka na adres poczty elektronicznej: opole@ospsbhp.pl

Z tytułem wiadomości: „Konkurs plastyczny”.

9. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • Powołana przez Organizatora komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w terminie do dnia 20 listopada 2020r.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie opole.ospsbhp.pl/konkurs
 • Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora

10. RODZAJ NAGRÓD

 • 2 nagrody główne (po 1 w każdej kategorii) - nagrody rzeczowe i dyplomy;
 • 2 nagrody za zajęcie II miejsca (po 1 w każdej kategorii) - nagrody rzeczowe i dyplomy;
 • 2 nagrody za zajęcie III miejsca (po 1 w każdej kategorii) - nagrody rzeczowe i dyplomy;
 • Wyróżnienia - upominki i dyplomy;

11. KRYTERIA OCENY PRAC

 • Ocenę nadesłanych prac wykona powołana przez Organizatora komisja. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: plakat oraz zdjęcie.
 • Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.

12. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) poprzez wysłanie pracy konkursowej
upoważnia Organizatora do korzystania z pracy, wyraża zgodę na publikowanie
i rozpowszechnianie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz podania
autorstwa pracy konkursowej.

2. Uczestnik (jego opiekun prawny) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia
za rozpowszechnianie, odtwarzanie i publiczne udostępnianie pracy przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora konkursu, wraz z prawami autorskimi. Laureaci konkursu przekażą oryginały prac Organizatorowi.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.opole.ospsbhp.pl/konkurs

3. Uczestnik (w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udostępnionych Organizatorowi na potrzeby związane z udziałem w konkursie określone w Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania ich poprawienia.

4. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów konkursu lub jego odwołanie
z powodów niezależnych od organizatorów oraz nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w pracy operatorów internetowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechnienia plakatów oraz zdjęć na stronach  internetowych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach promocyjnych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz działalnością i promocją działalności OSPSBHP.

 

Serdecznie zachęcamy  do wzięcia udziału w konkursie!